Kuidas soodustada uute tööstuste teket

Kuidas soodustada uute tööstuste teket

TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teostatud uuring.
Töö autorid: Veiko Lember, Erkki Karo, Mihkel Kärg ja Piret Tõnurist

Uuringu soovitused Eestile

  • Tööstus, TA ja keskkonnapoliitika sidumine ning rohelise “tehnoloogilise koalitsiooni” loomine ja hoidmine koos vastavate poliitikakujundamise võimekuste ja struktuuride loomisega;
  • Oma olemuselt peaks see rohelise „tehnoloogilise koalitsiooni“ koordineerimine eelkõige olema suunatud eksperimenteeriva tööstuspoliitika põhimõtte rakendamisele, kus põhirõhk on avaliku ja erasektori koostööl ning ettevõtlikul avastusprotsessil poliitikaprobleemide ja uute arenguvõimaluste (spetsialiseerumiste) tuvastamiseks, lahenduste väljatöötamiseks, legitimeerimiseks ja elluviimiseks;
  • Eesti jaoks realistlikke spetsialiseerumiste kaardistamine rahvusvaheliste väärtusahelate ja regionaalse koostöö võtmes, sh teaduslikud ja ettevõtluse (kattuvad) võimekused ja  institutsionaalne keskkond;
  • Teiste riikide kogemus viitab, et ilma tugevate TA võimekuste ja spetsialiseerumiseta on keeruline rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliselt tegutseda viisil, mis ka kohalikku tööhõive ja lisandväärtuse potentsiaali kasvataks. Kuna sektor on juba üsna küps ja konkurentsitihe, siis võivad ka spetsialiseerumised avalduda uutes niššides, nt tuulikute uuendamine ja hooldamine (maintenance) või IKT-lahenduste uuendamine (nt Jaapan püüab siseneda vees hõljuvate tuulikute turule, kuid kohalikud ettevõtjad näevad, et tuulikute enda tootmises on juba teistest liigselt maha jäädud; kuid lootustandvad spetsialiseerumised võiksid olla infrastruktuuri ja süsteemide disainis ja hõljuvate alajaamade tootmises jne);
  • EL reeglite (sh riigiabi, TA spetsiifika) ja ESIF toetuste nutikas ärakasutamine: terviklik vaade (TA, demonstratsiooniprojektid, farmid jms), mis hõlmab kogu ESIF poliitikaspektri TA toetustest kuni ümberõppe ja regionaalsete ettevõtlustoetusteni (sh Interreg jms Läänemere koostööprogrammid); see võimekus peaks tekkima „rohelise koalitsiooni“ sisse (nt rakkerühma näol);
  • Maailma juhtriikide demonstratsiooniprojektide ja koostööprojektide kohale meelitamine eesmärgiga tekitada ja levitada vastavaid tehnoloogiavõimekusi Eestis.

Download publication files
Kuidas soodustada uute tööstuste teket

Missioon ja eesmärgid

Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee missiooniks on luua rahvusvahelisele koostööle tuginev teaduspõhine keskkond jätkusuutlikku energeetika kujundamiseks Eestis.

WEC ja Eesti ajalugu

Eesti võeti vastu WEC-i liikmeks 29. juunil 1937.aastal Pariisis. Eestit esindas Rahvuslik Jõukomitee eesotsas direktor J. Veeruse ja professor P. Kogermaniga.

Liikmed

Path 11090Path 11089keskkonnaministeeriumteaduste-akadeemiataltechtartu-ulikoolemulogo-etl.original2eesti-energiaGroup 8954Exponaut_main_white