Liginullenergiahoonete lokaalse taastuvelektri vajadus

Nov. 1, 2016

Liginullenergiahoonete lokaalse taastuvelektri vajadus ja tasuvus

Tallinna Tehnikaülikooli koostatud analüüs
Töö autorid: Jarek Kurnitski ja Ergo Pikas

Liginullenergiahoonete ehitamisele üleminek toimub EL-s alates 2019 a algusest avalikes uutes hoonetes ning alates 2021 kõikides uutes hoonetes. 

Hoonete energiatõhusust parandades on võimalik vähendada energiakasutust teatud piirini. Et viia hoone aastane energiabilanss nulli või selle lähedale tuleb hakata hoonetes tootma lokaalselt taastuvenergiat. Kuna kõik hooned kasutavad elektrit, on vajalik vastavalt liginullenergiahoone definitsioonile lokaalse taastuvelektri tootmine. 

Kõige tavapärasem ja lihtsam lahendus lokaalse taastuvelektri tootmiseks on päikesepaneelid. TTÜ teadlased on välja arvutatud kui suure võimsuse ja toodanguga päikeseelektrisüsteeme hakatakse Eestis paigaldama liginullenergiahoonete ehitamise käivitumisel alates 2021 aastast. Arvutustes teostamiseks prognoositi järgmise 10 a ehitusmahte, kuna olemasolevad prognoosid osutusid vastukäivateks viimaste aastate tegelike ehitusmahtudega. Päikesepaneelide vajaduse määramisel lähtuti madal- ja liginullenergiahoone energiatõhususarvu vahest ja oletati, et see kaetakse vastavalt liginullenergiahoone definitsioonile päikesepaneelide taastuvenergiaga. Lisaks arvutati välja Eestis ehitatavate hoonete keskmised ja maksimaalsed päikeseelektrisüsteemide võimsused võrdluseks mitteolulise tootja 200 kW määratlusega ning hinnati süsteemide tasuvust praeguste turuhindade ja tingimuste juures. 

Taastuvenergiatoetust vajavate elamute päikeseelektrisüsteemide elektrivõrku tagasimüüdava toodangu mahuks kujunes 5,6 GWh/a. 

Hoonete kuluoptimaalsuse metoodika alusel on taastuvenergia aastaseks toetusmahuks 250 200 € aastas, mida makstakse 20 a jooksul. Kui ajutise iseloomuga toetusmeedet rakendatakse 5 a jooksul, siis moodustub 5 a pärast maksimaalseks kumulatiivseks aastaseks toetusmahuks 1,25 M€. Juhul kui toetuse maksmine toimub 12 aasta jooksul, siis moodustub aastaseks toetusmahuks 380 200 €, mis 5 a pärast saavutaks maksimaalse 1,9 M€ taseme. See moodustaks 2,64% 2015. aasta taastuvenergiatoetustest.  

Energeetikasektori investeeringute modelleerimise vaatest lähtuvalt kujunes taastuvenergia aastaseks toetusmahuks 693 000 € aastas, mida makstakse 20 aasta jooksul. Kui toetusmeedet rakendatakse 5 a jooksul, siis moodustub 5 a pärast maksimaalseks kumulatiivseks aastaseks toetusmahuks 3 465 000 €. Juhul kui toetuse maksmine toimub 12 aasta jooksul, siis moodustub aastaseks toetusmahuks  974 400 €, mis 5 a pärast saavutaks maksimaalse 4,87 M€ kumulatiivse aastase taseme. See moodustaks 6,75% 2015. aasta taastuvenergiatoetustest.