Kuidas WEC tegutseb?

Eesti Rahvuskomitee tegevusaladeks on:

 • Säästliku energiavarustuse ja –kasutuse edendamine kooskõlas Maailma Energeetikanõukogu põhimõtetega. 
 • Osalemine Maailma Energeetikanõukogu töös vastavalt oma põhikirjale ja tegevuskavale.
 • Eesti rahvuslikke huvisid toetava rahvusvahelise energeetikaalase kogemuse levitamine.

Täitmaks oma missiooni, mis seisneb "säästva energiavarustuse ja energiakasutuse edendamises kõigi inimeste ülimaks hüvanguks", WEC: 

 • WEC on 1923 aastal asutatud ja arvukaid energeetikasektoreid ühendav suurim ning juhtiv ülemaailmne organisatsioon. 
 • kogub ja analüüsib erinevaid andmeid üle maailma, teostab temaatilisi uuringuid
 • analüüsib erinevaid tegevuspoliitikaid ja –strateegiaid andes oma soovitusi konkreetsete tegevuspoliitikate vallas ning koostab lokaalseid ja globaalseid energeetika arengustsenaariume
 • soodustab igakülgselt neid tegevusi, mis viivad soovitustelt praktiliste tulemusteni maailma energeetika arengus

Oma peaülesannete täitmiseks korraldab WEC ise või aitab läbi viia:

 • energeetikaalaseid konverentse ja kohtumisi
 • tehnilisi uurimis- ja juurutamisprogramme
 • piirkondlikke energeetikafoorumeid
 • koostöövõrkude loomist ja tegevust

Lisaks oma põhitegevustele WEC:

 • koostab autoriteetseid aruandeid ja analüüse;
 • viib läbi mitmesuguseid uuringuid;
 • koostab lühi- ja pikaajalisi arengustsenaariume;
 • analüüsib konkreetseid juhtumeid, millest võiksid õppida teised;
 • annab soovitusi energeetika arengu, tegevuspoliitika ja -strateegia vallas;
 • teeb energeetika üldisi arenguprognoose keskmises ja pikemas perspektiivis;
 • teostab võrdlevat analüüsi maailma erinevate piirkondade vahel ja töötab välja rahvusvahelisi energeetikaalaseid standardeid


WEC käsitleb selliseid energeetikaga seotud võtmeküsimusi, nagu:

 • energiaturgude ümberkorraldamine
 • energiatootmise ja energiakasutuse efektiivsus
 • energiasüsteemide ja mahukate energiaalaste investeerimisprojektide finantseerimine
 • energiatariifid, hinnakujunduse põhimõtted ja ristsubsideerimine
 • energiapuudus, varustuskindlus ja energiavarustuse häired
 • kasvuhoonegaasid, saasteprobleemid ja heitmekaubandus 
 • maakera globaalne soojenemine ja keskkonnaprobleemid
 • käitumiseetika, sotsiaalne eetika ja globaalsed eetilised probleemid energeetikas
 • uute energiatootmise tehnoloogiate teaduslikud uuringud ja nende praktiline ellurakendamine
 • energeetika spetsiifilised küsimused maailma arenenud riikides, üleminekustaadiumi riikides ja arengumaades